Regulamin konkursu “Wystaw opinię”

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU Z DNIA 1.08.2022 “Wystaw Opinię”

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”), jest e-cukiernie.pl (Camero Circus Sp.z.o.o.), z siedzibą w Krakowie na ul. Bożego Ciała 15/22, 31-059,
  (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/ecukierniepl/ (zwanej dalej “Fanpage”).
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

 

II. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełnię zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com lub/i Instagram; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 5. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 6. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;
 7. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;instagram
 8. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook/Instagram;
 9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

III. NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano 2 nagrody: nagrodę główną i wyróżnienie – dla 2 uczestników konkursu wyłonionych w sposób wskazany w §6.
 2. Wygraną w Konkursie jest:

– Nagroda główna: 10% rabat na kolejne zakupy na portalu e-cukiernie.pl;

– Wyróżnienie: 5% rabat na kolejne zakupy na portalu e-cukiernie.pl.

– Rabat na zakupy ważny jest do końca 2022 roku.

– Z rabatu można skorzystać jednorazowo. Rabat nie obejmuje kosztów dostaw.

– Konkurs trwa nieprzerwanie od sierpnia do końca grudnia 2022. 2 nagrody przyznawane są z początkiem nowego miesiąca za opinie wystawione w miesiącu poprzednim (przykładowo, za opinie wystawione w miesiącu sierpniu lista Zwyzcięzców wyłoniona zostanie z początkiem miesiąca wrzesień, ale nie później niż 5.09.2022).

 1. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu https://www.facebook.com/ecukierniepl/
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

IV. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook i Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/ecukierniepl/ oraz https://www.instagram.com/ecukierniepl/
 2. Konkurs trwa od dnia 1.08.2022 godz. 20:00 do 31.08.2022 godz. 20:00

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
 2. Dokonać dowolnego zakupu na stronie https://e-cukiernie.pl/krakow/ w dniach od 1 sierpnia 2022 r. godz. 20:00 do sierpnia 2022r. godz. 20:00
 3. W zakładce Opinie na karcie kupionego produktu na portalu https://e-cukiernie.pl/krakow/ dodać opinię wybranego produktu.

Tutaj:

       4. Spośród dodanych opinii Organizator wybierze najciekawszą i najlepiej opisującą dany produkt.

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook/Instagram.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu, a także na podstawie kryterium trafności w recenzji zakupionego produktu / produktów w wyznaczonym konkursowo miesiącu.
 4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 2 (słowem: dwóch) zwycięzców.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 5 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/ecukierniepl/
 7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest dokonanie kolejnych zakupów na portalu e-cukiernie.pl do końca roku 2022. Kod na zakupy Organizator prześle uczestnikowi w wiadomości prywatnej oraz mailowo na podany na portalu e-cukiernie.pl adres mailowy.
 8. Brak lub przekroczenie dopuszczalnego czasu na dokonanie zakupów objętych rabatem lub wysłanie nieprawidłowych danych podczas zakupów na portalu e-cukiernie.pl powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 9. Nagrody zostaną wysłane drogą mailową na adres wskazany przez Uczestnika podczas dokonywania zakupów na portalu e-cukiernie.pl, co jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

 

VII. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu e-mail lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
 4. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 5. b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 6. c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 7. d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 8. e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook, Instagram lub na portalu e-cukiernie.pl.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I RODO

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

IX. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
 2. a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 3. b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

X. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana mailowo na adres Organizatora biuro@e-cukiernie.pl
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.08.2022 i obowiązuje do 31.08.2022.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.