Dane osobowe

DANE OSOBOWE

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tj. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
czyli tzw. RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych

Informujemy, iż administratorem danych osobowych naszych Klientów jest CAMERO CIRCUS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Bożego Ciała 15/22 31-059 w Krakowie, zarejestrowana XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, KRS 0000726890, NIP (VAT) (PL) 676-254-76-97 i REGON 369927188.
Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@e-cukiernie.pl

Powierzone dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celach wynikających z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz za udzieloną zgodą Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy składaniu zamówienia, w celu informowania o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez portal e-cukiernie.pl i jego właściciela, firmę CAMERO CIRCUS Sp. z o.o., a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.
Odbiorcami danych osobowych będą: hostingodawca poczty elektronicznej, hostingodawca serwerów, zewnętrzna obsługa kadrowo-księgowa, zewnętrzne podmioty cukiernicze dostarczające produkty, zewnętrzny operator płatności oraz firmy świadczące usługi kurierskie.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty wykonania umowy (dane niezbędne w celu wykonania umowy) oraz 6 lat od daty wystawienia rachunku (dane rozliczeniowe), z zastrzeżeniem wyjątku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.

Podanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych i rozliczeniowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy i realizację usługi

Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.

Informujemy o przysługującym prawie:

 • dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
 • do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,
 • do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.

Informujemy także o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.

Sprzedawca w związku z prowadzoną działalnością i gromadzonymi danymi osobowymi Klienta postępuje zgodnie z przyjętą Polityką Prywatności, dostępną pod adresem https://e-cukiernie.pl/polityka-prywatnosci/. Znajdziecie tam Państwo wszelkie informacje wymagane przez RODO związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę.
Prowadząc portal internetowy E-CUKIERNIE.PL korzysta z tzw. plików cookies, zgodnie z postanowieniami Polityki Cookies, określonymi w punkcie 8. pod adresem https://e-cukiernie.pl/polityka-prywatnosci/.

Sprzedawca nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania do konta pocztowego).

NEWSLETTER

 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera zawierającego informacje handlowe i marketingowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Dane będą przechowywane maksymalnie do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Informujemy o przysługującym prawie:
  • dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  • do przeniesienia danych osobowych do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym nie wpływa ono na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,
  • do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek przesyłania newslettera. Niepodanie tych danych uniemożliwi jego przesyłanie.
 • Odbiorcami danych osobowych są obsługujący administratora: hostingodawca, dostawcy usługi mailingu oraz agencje reklamowe.